« July 2019»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

เมนู

 

PTTGC ลงนามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นในธุรกิจผลิตภัณฑ์

PTTGC ลงนามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นในธุรกิจผลิตภัณฑ์
การลงนามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นในธุรกิจผลิตภัณฑ์ Purified Terephthalic Acid (PTA) และผลิตภัณฑ์ Polyethylene Terephthalate (PET)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในเครือเข้าซื้อหุ้นในบริษัท Siam Mitsui PTA Company Limited ("SMPC") ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์กรดบริสุทธิ์เทเรพาธิค (PTA) ร้อยละ 74 และ Thai PET Resin Company Limited ("TPRC") ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) ร้อยละ 74 ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ("SCG Chemicals") และบริษัท Mitsui Chemicals, Inc. ("MCI") คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 125 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 4,148 ล้านบาท (ณ อัตราแลกเปลี่ยน 33.3 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งราคาซื้อขายสุดท้ายอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยบางประการ โดยได้มีการลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

การลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะขยายการลงทุนต่อยอดและเพิ่มศักยภาพในการทำตลาดเม็ดพลาสติกของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายและครบวงจร ทั้งนี้ บริษัทฯเป็นผู้ผลิตพาราไซลีน (PX)รายสำคัญของประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของ PTA และบริษัทฯ มีบริษัทในเครือเป็นผู้ผลิตโมโนเอทิลีนไกลคอล (MEG) รายใหญ่ในประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุดิบของ PET โดยการเข้าทำสัญญาซื้อหุ้นในครั้งนี้จะสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการวัตถุดิบต้นทาง ทั้ง PX และ MEG อันจะส่งผลให้สามารถบริหารผลกำไรตลอดสายธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ คาดว่าการโอนหุ้นที่ซื้อขายตามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นข้างต้นจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ภายหลังจากการยื่นคำขออนุญาตควบรวมกิจการต่อหน่วยงานภาครัฐในประเทศที่เกี่ยวข้อง (Merger Control Filing) แล้วเสร็จ และบริษัทฯ ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น

การรายงานสารสนเทศในครั้งนี้ไม่ใช่รายการเกี่ยวโยงกัน และเมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนแล้วพบว่า รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Tags :

https://m.facebook.com/palunglek/