« December 2018»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

เมนู

 

PTTGC ลงนามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นในธุรกิจผลิตภัณฑ์

PTTGC ลงนามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นในธุรกิจผลิตภัณฑ์
การลงนามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นในธุรกิจผลิตภัณฑ์ Purified Terephthalic Acid (PTA) และผลิตภัณฑ์ Polyethylene Terephthalate (PET)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในเครือเข้าซื้อหุ้นในบริษัท Siam Mitsui PTA Company Limited ("SMPC") ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์กรดบริสุทธิ์เทเรพาธิค (PTA) ร้อยละ 74 และ Thai PET Resin Company Limited ("TPRC") ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) ร้อยละ 74 ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ("SCG Chemicals") และบริษัท Mitsui Chemicals, Inc. ("MCI") คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 125 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 4,148 ล้านบาท (ณ อัตราแลกเปลี่ยน 33.3 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งราคาซื้อขายสุดท้ายอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยบางประการ โดยได้มีการลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

การลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะขยายการลงทุนต่อยอดและเพิ่มศักยภาพในการทำตลาดเม็ดพลาสติกของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายและครบวงจร ทั้งนี้ บริษัทฯเป็นผู้ผลิตพาราไซลีน (PX)รายสำคัญของประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของ PTA และบริษัทฯ มีบริษัทในเครือเป็นผู้ผลิตโมโนเอทิลีนไกลคอล (MEG) รายใหญ่ในประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุดิบของ PET โดยการเข้าทำสัญญาซื้อหุ้นในครั้งนี้จะสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการวัตถุดิบต้นทาง ทั้ง PX และ MEG อันจะส่งผลให้สามารถบริหารผลกำไรตลอดสายธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ คาดว่าการโอนหุ้นที่ซื้อขายตามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นข้างต้นจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ภายหลังจากการยื่นคำขออนุญาตควบรวมกิจการต่อหน่วยงานภาครัฐในประเทศที่เกี่ยวข้อง (Merger Control Filing) แล้วเสร็จ และบริษัทฯ ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น

การรายงานสารสนเทศในครั้งนี้ไม่ใช่รายการเกี่ยวโยงกัน และเมื่อพิจารณาขนาดรายการสะสมย้อนหลัง 6 เดือนแล้วพบว่า รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Tags :