« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

เมนู

 

สนพ. จัดทำ Load Forecast

สนพ. จัดทำ Load Forecast

สนพ. จัดทำ Load Forecast สอดรับยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่าน
ระดมความเห็น ดึงปัจจัยขับเคลื่อนนโยบาย Energy 4.0 ร่วมพิจารณา

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน
ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า เปิดเผยว่า สนพ. ได้จัดสัมมนาหัวข้อ “Load Forecast :
ทิศทางการใช้ไฟฟ้าอนาคต” (29 พฤศจิกายน 2560) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำ Load Forecast หรือการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการวางแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ เพราะ
ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในอนาคตที่มีความแม่นยำจะช่วยให้การวางแผน และการลงทุนด้านการจัดหาไฟฟ้าของประเทศเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันสภาวะด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทำให้การใช้ไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะปัจจัยด้านนโยบายรัฐ อาทิ นโยบาย Energy 4.0 ที่ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) รวมถึงปัจจัยด้านผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น พฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไปผลิตไฟฟ้าใช้เองจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
(Solar Rooftop) ซึ่งปัจจุบันมีต้นทุนที่ลดลงอย่างมาก

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่เป็นที่ยอมรับ วิธีการพยากรณ์ และแบบจำลอง
การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว จึงได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ขึ้น โดยข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากงานสัมมนา จะนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วในยุค Disruptive Technology ซึ่งมีอิทธิพลทำให้ทิศทางการใช้ไฟฟ้าของประเทศเปลี่ยนแปลงไป

ปัจจุบันการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า มีคณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 3 การไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จะทำหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาวิธีการพยากรณ์ฯ เพื่อให้ได้
ค่าพยากรณ์ฯ ที่มีความถูกต้องและแม่นยำ เสนอต่อคณะอนุกรรมการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าและจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พิจารณาและใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนและกำหนดนโยบายด้านไฟฟ้าของประเทศต่อไป

Tags :