« November 2020»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

เมนู

 

ก.อุตสาหกรรม-แรงงาน-ศึกษา ร่วมมือแก้ปัญหาขาดแรงงานอุตสาหกรรม

ก.อุตสาหกรรม-แรงงาน-ศึกษา ร่วมมือแก้ปัญหาขาดแรงงานอุตสาหกรรม

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์    ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการได้ทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล ภายใต้โครงการความร่วมมือในการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือ สศอ. เป็นผู้ดำเนินโครงการ ซึ่งจะทำให้ทั้ง 3 กระทรวงใช้ฐานข้อมูลร่วมกันได้ เพื่อสนับสนุนการจัดหากำลังคน และจัดเตรียมกำลังคนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้มากขึ้น

 โดยภาคอุตสาหกรรมเป็นหัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยมีสัดส่วนต่อ GDP ประมาณ 40 % มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมปีละหลายแสนล้านบาท ซึ่งจากการพบปะผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน หรือมีแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะงาน เมื่อรับเข้าทำงานแล้วต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะก่อนปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งถือเป็นการเสียเวลา เสียโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัท ดังนั้น การร่วมมือกันทั้ง 3 กระทรวงจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างลงตัว โดยกระทรวงแรงงานจะได้รับข้อมูลความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและจัดหาแรงงานหรือสนับสนุนแรงงานให้มีฝีมือ มีทักษะที่จะไปขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการเมื่อได้รับทราบข้อมูลความต้องการแรงงานแล้วจะสามารถพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การร่วมมือกันในครั้งนี้ถือเป็นการแก้ปัญหาที่เคยเกิดในอดีตได้อย่างถูกต้องที่สุด

นายสมชาย  ชุ่มรัตน์  ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เป็นนิมิตรหมายที่ดีที่มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง 3 กระทรวงหลักที่ต่างมีบทบาทในการดูแลกำลังคนของประเทศ  ทั้งนี้การพัฒนากำลังคนจะต้องเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งภาพปัจจุบันและภาพในอนาคต ทำให้การจับคู่คนกับงานสอดคล้องกัน ขณะเดียวกันก็ลดช่องว่างของอัตราการว่างงาน

สำหรับขณะนี้ปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาถูกหยิบยกมาเป็นประเด็น อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องนุ่งห่ม     สิ่งทอ พลาสติกและอาหาร  ซึ่งเมื่อทุกข้อมูลใน 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกำลังคนมาเชื่อมโยงกัน  จะทำให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคแรงงานสามารถต่อยอดให้คนทำงานมีศักยภาพได้อย่างภาคภูมิตรงกับทิศทางของประเทศและเส้นทางของอุตสาหกรรม ลดความสูญเสียในการผลิตคน  เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและทำให้การวางแผนกำลังคนของประเทศเป็นไปบนฐานข้อมูลและความรู้ที่แท้จริง ขณะนี้ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน มีกว่า 38 ล้านคน  ขณะที่ผู้ประกอบการก็จะไม่ต้องกังวลว่าจะมีกำลังคนมารองรับภาคการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ด้านนายเฉลียว อยู่สีมารักษ์   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ต่อไปการจัดเตรียมหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมก็จะง่ายขึ้น ปัญหาการผลิตกำลังคนไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดในบางสาขา หรือล้นตลาดในบางสาขาจะหมดไป  โดยเฉพาะด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่อาจจะมีการเชิญภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมด้วย