« December 2020»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

เมนู

 

รัฐเร่งเครื่องส่งเสริม SMEs เต็มพิกัด

  

รัฐเร่งเครื่องส่งเสริม SMEs เต็มพิกัด

 

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมสมองในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่า การกำหนดยุทธศาสตร์ และการวางนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับ SMEs นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และทันต่อเหตุการณ์ อันจะนำไปสู่การวางแผนและกำหนดนโยบายที่ถูกต้อง และสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้ตรงกับความต้องการ  

 

“SMEs ของประเทศไทยมีการกระจายตัวอยู่ทั้งในภาคการผลิต การค้า และภาคบริการ ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งความต้องการรวมทั้งระดับความก้าวหน้าของผู้ประกอบการ SMEs ในแต่ละพื้นที่ หรือในแต่ละสาขาการผลิต ย่อมมีความแตกต่างกัน เพราะฉะนั้น ประเทศไทยจำเป็นต้องมีข้อมูลเชิงลึกด้าน SMEs เพื่อติดตามดูความเคลื่อนไหว รวมทั้งจับชีพจรการประกอบธุรกิจของ SMEs  เพื่อที่จะได้สามารถกำหนดแนวทางในการช่วยเหลือและส่งเสริมที่ตรงจุด หรือออกมาตรการในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศไทยได้อย่างทันท่วงที

 

รองนายกรัฐมนตรี เผยอีกว่า การประชุมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลหรือเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา SMEs จากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันทางการเงิน จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและร่วมกันกำหนดแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือในการจัดทำฐานข้อมูล SMEs แห่งชาติ ที่ทุกๆ หน่วยงานจะสามารถได้ใช้อ้างอิงเป็นฐานเดียวกันในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ต่อไป

 

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การส่งเสริม  SMEs ของประเทศ เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาตลอด เนื่องจากปัจจุบัน SMEs ถือได้ว่า มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งนอกจากจะมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจมหภาคระดับประเทศแล้ว SMEs ยังมีความสำคัญต่อสังคมและเศรษฐกิจในระดับฐานรากอีกด้วย

ทั้งนี้เนื่องจาก SMEs ถือเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ก่อให้เกิดการสร้างงานในชุมชน รวมถึงดูดซับแรงงานให้อยู่ภายในพื้นที่ไม่จำเป็นต้องย้ายเข้าสู่เมืองใหญ่ ก่อให้เกิดสังคมระดับชุมชนที่อบอุ่นและเข้มแข็ง ซึ่งรัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ประกอบการ SMEs มาโดยตลอด โดยได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันนโยบายด้านการส่งเสริม ช่วยเหลือ และพัฒนา SMEs มาอย่างต่อเนื่อง

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเผยอีกว่า ด้วยเหตุนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินการจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญของฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศไทย ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และทันต่อสถานการณ์ อันจะนำไปสู่การวางแผนและกำหนดนโยบายที่ถูกต้อง และสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้ตรงกับความต้องการต่อไป

 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.เผยว่า ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศไทย จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs  

 

ด้วยเหตุนี้ สสว. จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อระดมสมองจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ 25 หน่วยงาน ทั้งที่เกี่ยวข้องในด้านของข้อมูลและในด้านการกำหนดนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนา SMEs ของประเทศ เพื่อร่วมกันวางแนวทางสำหรับการวางระบบการจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศไทยที่มีความบูรณาการ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่จะใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด