« November 2020»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

เมนู

 

ปตท. เปิดศูนย์ ECC ควบคุมภาวะฉุกเฉินแห่งแรกของประเทศ

ปตท. เปิดศูนย์ ECC ควบคุมภาวะฉุกเฉินแห่งแรกของประเทศ

 

นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า กลุ่ม ปตท. ให้ความสำคัญต่อระบบมาตรฐานการดำเนินงานความมั่นคง-ความปลอดภัย-อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety-Security-Health-Environment หรือ SSHE) โดยถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจของทุกบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่จะต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะความปลอดภัยเป็นหัวใจในการปฏิบัติงานรวมถึงการดูแลในเรื่องอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

การจัดตั้งศูนย์ ECC ขึ้นนี้ เพื่อเป็นศูนย์กลางในด้านความปลอดภัยของจังหวัดระยองในการปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉินแบบครบวงจร ด้วยมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ ประการสำคัญถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของกลุ่ม เพื่อนชุมชนที่เป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ในมาบตาพุดที่จะร่วมกันพัฒนาต้นแบบโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นที่จะร่วมกันทำให้เกิดการปฏิบัติที่มีมาตรฐานดีกว่าที่กฎหมายกำหนด มุ่งเน้นให้จังหวัดระยองมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการบริการ เป็นจังหวัดที่น่าอยู่ที่สุดสำหรับทุกคน

 

นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นให้เป็นสิ่งที่อยู่ในจิตสำนึกของพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามแนวทาง Behavior Base Safety : BBS เป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินของพนักงานและโดยเฉพาะไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ชุมชนรอบโรงงาน

 

ศูนย์ ECC ยังมีบทบาทในการให้บริการที่ปรึกษาและจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมบริการตลอดเวลาในสถานการณ์ฉุกเฉิน สร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและครบวงจรด้วยศูนย์บัญชาการ ศูนย์เตือนภัย รถควบคุมการสั่งการ สื่อสารภาพด้วยระบบ CCTV ผ่านโครงข่าย Fiber Optic และระบบคลื่นวิทยุ พร้อมให้บริการกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการและชุมชนในจังหวัดระยองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ จึงพร้อมจะสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและภาคอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม