« November 2020»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

เมนู

 

บทความตอนที่ 19 เชฟรอนกับโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

บทความตอนที่ 19    เชฟรอนกับโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

การอนุรักษ์พลังงานและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดให้ความสำคัญและยึดมั่นเสมอมา  โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดและนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ปีที่ดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย

 

กิจกรรมและโครงการต่างๆ ด้านการอนุรักษ์พลังงานนั้น มุ่งเน้นทั้งในเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุนให้ชุมชนได้ลงมือปฏิบัติจริง  อาทิ ตั้งแต่ปี 2548  เชฟรอนจัดทำการ์ตูนชุดอนุรักษ์พลังงาน “เชฟรอนแมน” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักคุณค่าของพลังงาน ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและช่วยกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง  นอกจากนี้เชฟรอนยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐในการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องคุณค่าและการประหยัดพลังงานควบคู่ไปพร้อมกัน  ในด้านของการทำงานร่วมกับชุมชน  เชฟรอนยังสนับสนุนโครงการต่างๆ อาทิ โครงการบ่อก๊าซชีวภาพและโครงการโรงปุ๋ยชีวมวล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตแหล่งพลังงานเพื่อใช้ในครัวเรือนและชุมชน

 

สำหรับกิจกรรมและโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้น เชฟรอนได้ร่วมทำงานกับชุมชนและองค์กรต่างๆ มากมาย อาทิ ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ หรือ IUCN เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติในการจัดทำโครงการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ปะการังรอบเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม   ความร่วมมือกับมูลนิธิ ดร.สุรพล สุดารา เพื่อสนับสนุนโครงการสร้างปะการังเทียมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมให้การฝึกอบรมแก่ชาวประมงในพื้นที่เกี่ยวกับการทำประมงอย่างยั่งยืนและยังสร้างรายได้ให้มากขึ้น และความร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราชในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โดยในช่วงระหว่างปี 2552 ถึง 2554 เชฟรอนได้สนับสนุนการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 4 ล้านตัวเพื่อปล่อยลงในอ่าวไทย  ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ยังรวมถึงการสนับสนุนงบประมาณกว่า 90 ล้านบาทให้กับมูลนิธิกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้ประกอบการด้านปิโตรเลียมในโครงการปลูกป่าที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 

นอกจากนี้  ยังมีโครงการป่ารักษ์เลสาบที่ช่วยฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนบริเวณทะเลสาบสงขลา โครงการรักษ์ป่าชายเลนสทิงหม้อ ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดสงขลา ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาระบบนิเวศป่าชายเลนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย   

 

ในปี 2554 นี้ เชฟรอนยังเดินหน้าโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากโครงการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีโครงการไบโอดีเซลโดยกลุ่มประมงท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และการสนับสนุนโครงการจัดทำสื่อให้ความรู้และการศึกษาสำรวจสถานภาพปะการังหลังปรากฏการณ์ฟอกขาวในน่านน้ำไทยของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อีกด้วย

 

ข้อมูลอ้างอิง; กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

 

////////////////////////////////////////////////

 

                                               สนับสนุนโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  

                                   “30 ปี เอราวัณ ความภาคภูมิใจกับแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย”