« February 2021»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28      

เมนู

 

ส.อ.ท. จับมือ กพร. เร่งพัฒนาแรงงานไทย

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553

ส.อ.ท. จับมือ กพร. เร่งพัฒนาแรงงานไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  หารือแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานดัน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมจัดเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานนานาชาติหวังรองรับการเปิดเสรีทางการค้า

นายสมพงศ์  นครศรี  รองประธานอาวุโส  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยภายหลังการหารือร่วมกับ นายนคร  ศิลปอาชา  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานว่า  ในปี 2553 นี้ ส.อ.ท. และ กพร. มีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันให้มากขึ้น  โดยเน้นไปในด้านการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ความยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมร่วมกันจัดทำหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพตามกลุ่มอุตสาหกรรมนำร่องกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์  กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเตรียมขยายไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป  นอกจากนี้ได้เตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่าง ส.อ.ท. และ กพร. เพื่อจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  จัดอบรม-ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ออกใบรับรองตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน  รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม  จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อชะลอการเลิกจ้างให้แก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจจำนวน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มอุสาหกรรมพลาสติก  กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ  กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น  กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก  กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์  กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม  กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์  และกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์  โดยจะจัดทำเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าด้วย  และยังเน้นในเรื่องของการให้บริการสมาชิกเกี่ยวกับการขอรับสิทธิประโยชน์จากการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

“ส.อ.ท.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนเพราะคนคือปัจจัยการผลิตเพียงอย่างเดียวที่ประเทศไทยมี และหากเราเปิดเสรีทางการค้ากับต่างประเทศ  จะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปอย่างเสรี แรงงานไทยเป็นแรงงานที่มีศักยภาพ  มีความสามารถหลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะที่จำเป็นทั้งในเรื่องงานและวิชาชีพทำให้ธุรกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  มีต้นทุนต่ำสุด  และส่งมอบงานให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งถือเป็นหัวใจของการประกอบธุรกิจ ดังนั้นความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน เชื่อว่าจะช่วยให้แรงงานไทยเป็นแรงงานที่มีฝีมือ มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศ  และต่างประเทศอย่างแน่นอน”

นายนคร  ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)  กล่าวเสริมว่า  “ขณะนี้กรมฯ ได้ยกร่างแก้ไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  โดยเพิ่มบทนิยามคำว่า “การประเมิน”  “ผู้ประเมิน”  “การรับรองความสามารถ”  “หนังสือรับรองความสามารถ”  และ  “องค์กรวิชาชีพ”  เพื่อให้รัฐมนตรีมีอำนาจในการออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรับรองความสามารถ และมีอำนาจประกาศกำหนดสาขาอาชีพหรือตำแหน่งงาน ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะ  ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  ดังนั้นหากกฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้จะทำให้ผู้ที่ต้องประกอบอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะหรืองานที่ต้องใช้ผู้ที่มีความสามารถเฉพาะด้าน  ต้องมีใบรับรองความสามารถ  จึงจะประกอบอาชีพดังกล่าวได้  ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบกิจการ ในการเลือกใช้คนที่มีความสามารถได้อีกทางหนึ่ง”

      ----------------------------------------------
 
      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โทร 0-2345-1013 โทรสาร 0-2345-1296-9